ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΣΤΕ
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΏΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Γ. 1. Στοιχεία Πατέρα ή Κηδεμόνα
Γ. 2. Στοιχεία Μητέρας ή Κηδεμόνα
Δ. ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Να δηλωθούν τα ετήσια εισοδήματα που προέρχονται από την Κύπρο ή/και το εξωτερικό και αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος για τον πατέρα/κηδεμόνα, μητέρα/κηδεμόνα, σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα (συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητή) που ζουν στην ίδια στέγη:
Ετήσια Ακαθάριστα ΕισοδήματαΠατέρα €Μητέρα €Συζύγου €Φοιτητή/Τέκν. €
Εισόδημα από εργασία
Συντάξεις/Επιδόματα
Δώρα, φιλοδωρήματα, προμήθειες και άλλα
Μερίσματα από μετοχές σε δημόσιες ή/και ιδιωτικές εταιρείες
Τόκοι από καταθέσεις/ομόλογα/χρεόγραφα από εξωτερικό
Διατροφή από υπόχρεο πρόσωπο
Χορηγία για επαγγελματική κατάρτιση ή/και απόκτηση εργασιακής πείρας
Εισόδημα από ενοίκια εσωτερικού – εξωτερικού
Επίδομα ενοικίου
Οποιοδήποτε ετήσιο εισόδημα από άλλη πηγή: (εσωτερικού και εξωτερικού)
E. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η φοιτητική χορηγία και τα φοιτητικά επιδόματα δεν παραχωρούνται αν η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας υπερβαίνει το €1.200.000.
1. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας).
Τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1.1.2021 και χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές) που έχει στην κατοχή του στην Κύπρο ο φοιτητής/τρια, ο/η σύζυγος, οι γονείς/κηδεμόνες και τα εξαρτώμενα τέκνα θα συνοδεύονται από Έρευνα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μέσω της πλατφόρμας ΑΡΙΑΔΝΗ.
2. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α/ΑΠεριγραφή Ακινήτου *Ιδιοκτήτης *Χώρα *Πόλη *Αξία € *
1
+
3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΄Η/ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ/ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Η αξία των μετοχών/ομολόγων/χρεογράφων να δηλωθεί στην ονομαστική της αξία)
Α/ΑΕπωνυμία εταιρείαςΔικαιούχοςΑριθμόςΑξία €
1
+
4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (Να αναφερθούν και τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα εξωτερικού)
Α/ΑΧρηματοπιστωτικό Ίδρυμα *Δικαιούχος *Τρέχον Υπόλοιπο Λογ. *Τόκοι που λήφθηκαν κατά 2023 € *
1
+
ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
Παρακαλώ σημειώστε όσα από τα πιο κάτω ισχύουν
Σημειώσεις:
1. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος, δεν δίνεται μοριοδότηση για ορφάνια. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι παντρεμένος και έχει δική του οικογένεια δεν μοριοδοτείται για ορφάνια.
2. Σε περίπτωση που ο γονέας με τον οποίο μένει μαζί του ο φοιτητής είναι ξανά παντρεμένος δεν δίνεται μοριοδότηση.
1. Ο φοιτητής είναι ορφανός:
2. Διαζύγιο στην οικογένεια
3. Μονογονεϊκή οικογένεια
4. Οι γονείς, ή ο φοιτητής ή άλλο εξαρτώμενο μέλος λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα ή/και επίδομα από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
5. Οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια/αναπηρία
6. Ο φοιτητής πάσχει αποδεδειγμένα από σοβαρό πρόβλημα υγείας/αναπηρία:
Πιστοποιητικά/δικαιολογητικά
Με την υποβολή της αίτησης πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα πιο κάτω πιστοποιητικά/δικαιολογητικά:
1. Αξιολογημένο Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης Σχολής από το Υπουργείο Παιδείας ή το Φορέα
* Image or PDF files only and less than 10MB.
2. Απολυτήριο Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
* Image or PDF files only and less than 10MB.
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας.
* Image or PDF files only and less than 10MB.
4. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης από τον αιτητή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
* Image or PDF files only and less than 10MB.
5. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής.
* Image or PDF files only and less than 10MB.
6. Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής (από τον κατά τόπο κοινοτάρχη ενορίας, χωριού).
* Image or PDF files only and less than 10MB.
7.Βιογραφικό σημείωμα.
* Image or PDF files only and less than 10MB.
8.Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων: (α) αντίγραφο διαζυγίου και (β) υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή στην οποία να αναφέρει τον γονέα με τον οποίο διαμένει κάτω από την ίδια στέγη (αντίγραφα δεκτά).
* Image or PDF files only and less than 10MB.
9. Στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους, θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από αρμόδια κρατική υπηρεσία (π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) (αντίγραφα δεκτά).
* Image or PDF files only and less than 10MB.
10. Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή από ιατρικό λειτουργό (για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση).
* Image or PDF files only and less than 10MB.
11. Πιστοποιητικό για την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειας του αιτητή:
1. για μισθωτό εργαζόμενο, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους
2. για μετόχους ιδιωτικής εταιρείας, πιστοποιητικό μερίσματος που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων,
3. για αυτοτελώς εργαζόμενο, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους
4. σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό από εργασία, σύνταξη, ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή από άλλη πηγή, να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού, για διαζευγμένες μητέρες διάταγμα δικαστηρίου στο οποίο να φαίνεται το ποσό της διατροφής που λαμβάνουν ή αποδεικτικά για το ποσό που έλαβαν τον προηγούμενο χρόνο
* Image or PDF files only and less than 10MB.
12. Πιστοποιητικό Έρευνας Περιουσιακών Στοιχείων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας:
* Image or PDF files only and less than 10MB.
13. Πιστοποιητικό θανάτου γονέα/ων από το αρχείο θανάτων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (για φοιτητές που είναι ορφανοί). Αντίγραφα γίνονται δεκτά.
* Image or PDF files only and less than 10MB.
Ζ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ίδια, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής μου για δικαίωμα υποτροφίας. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, πληροφορούμαι ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στην επιτροπή του ιδρύματος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης μου, σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά με τη διεξαγωγή της επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην επιτροπή του ιδρύματος.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους σχετικούς κανονισμούς. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν λαμβάνω οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή άλλη χρηματική παροχή ή άλλη μορφής χορηγία από οποιαδήποτε άλλο φορέα.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος. Γνωρίζω, επίσης, ότι σε περίπτωση που μου καταβληθεί επίδομα αντικανονικά χωρίς να το δικαιούμαι οφείλω να το επιστρέψω

Μέγας Χορηγός