Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι πενταμελές και τα μέλη του επιλέγονται βάσει του ήθους και της προσφοράς τους στην κοινωνία. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Ιδρύματος, να συμμορφώνεται με τους νόμους της Δημοκρατίας, να αποφασίζει επί θεμάτων που άπτονται της εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων σκοπών, να διαχειρίζεται την περιουσία του και να εφαρμόζει το καταστατικό. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ κάθε μέλος που συμπληρώνει δύο θητείες αντικαθίσταται.
Μέγας Χορηγός