Κανονισμοι

Κανονισμοί Χορήγησης Υποτροφιών Enavsma Foundation

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015, ως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν).

Α. Στοιχεία Χορηγού και Φορέα
1. Ονομασία Χορηγού / Φορέα:
Enavsma Foundation (πρώην Ταμείο Υποτροφιών του ομίλου Thanos Hotels & Resorts και Round Table 7 Πάφου)

2. Διεύθυνση Φορέα:
Almyra Hotel
Λεωφόρος Ποσειδώνος 12
8042, Πάφος

3. Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
26888791

4. Γενικές πληροφορίες:
To Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος χειρίζεται το Enavsma Foundation

Β. Στοιχεία Υποτροφίας
1. Συχνότητα προκήρυξης:
Ετησίως

2. Διάρκεια υποτροφίας:
Όσo η κανονική διάρκεια σπουδών για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις εξετάσεις και ανταποκρίνονται στις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στον οδηγό σπουδών του προγράμματος.

3. Χρηματικό χορήγημα
Εξαρτάται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρεται πλήρης κάλυψη των διδάκτρων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι υποτροφίες καλύπτουν μέρος της δαπάνης των διδάκτρων.

Γ. Σπουδές για τις οποίες προσφέρονται οι υποτροφίες
1. Κλάδοι σπουδών:
Όλοι οι κλάδοι σπουδών σε οποιοδήποτε ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποκλείσει ή να εξαιρέσει Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, για οποιοδήποτε λόγο ανακοινωθεί στους αιτητές.

2. Προσόντα που αποκτώνται:
Μεταπτυχιακός τίτλος

3. Χώρα σπουδών:
Κύπρος και Εξωτερικό

4. Διάρκεια σπουδών:
Από ένα μέχρι δυο χρόνια

Δ. Απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα αιτητών
Οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται σε ήθος και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1) Μόνιμος κάτοικος Κύπρου
2) Δημότης όλων των Επαρχιών παγκύπρια (με φοίτηση στα σχολεία που υπάγονται στην κάθε επαρχία)
3) Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 18,5/20
4) Να μην είναι κάτοχος άλλου μεταπτυχιακού τίτλου
5) Να είναι πτυχιούχοι Κυπριακών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Να κατέχουν αξιολογημένο πτυχίο από το Υπουργείο Παιδείας ή το Φορέα, με ελάχιστη βαθμολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν:
Πανεπιστήμιο Κύπρου: 7.5/10
Άλλα Κυπριακά Πανεπιστήμια: 3,33/4
Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης: 7.5/10
Βρετανικά Πανεπιστήμια: 2:1 (60-69%)
Πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,33/4
Άλλα Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία
6) Λευκό ποινικό μητρώο
7) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή απαλλαγή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή αναστολή για λόγους σπουδών ή/και προβλημάτων υγείας
8) Εξασφάλιση θέσης σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή άλλης χώρας
9) Οι περιορισμοί στην ηλικία του/της αιτητή/αιτήτριας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
10) Οικονομικά κριτήρια:

α) Δικαίωμα στην πιο πάνω χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου και
β) Δικαίωμα στην πιο πάνω χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

(i) τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
(ii) η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2023, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

11) Κοινωνική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή
12) Η φοίτηση να είναι κανονική και διαρκής
13) Οι αιτητές δεν πρέπει να τυγχάνουν υποτροφίας από άλλο φορέα

Ε. Απαιτούμενα έντυπα και πιστοποιητικά για υποβολή
Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες που προσφέρονται μέσω του Ιδρύματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του www.enavsma.com ή σε ειδικά έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Πιστοποιητικά/Δικαιολογητικά:
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα:

1) Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής
2) Απολυτήριο Δημόσιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
3) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας
4) Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης από τον αιτητή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
5) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής
6) Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής στην εκάστοτε επαρχία
7) Βιογραφικό σημείωμα που να συμπεριλαμβάνει κοινωνικές προσφορές και συμμετοχές
8) Στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων: (α) αντίγραφο διαζυγίου και (β) υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή στην οποία να αναφέρει τον γονέα με τον οποίο διαμένει κάτω από την ίδια στέγη (αντίγραφα δεκτά)
9) Στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους, θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από αρμόδια κρατική υπηρεσία, π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (αντίγραφα δεκτά).
10) Πιστοποιητικό για την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειας του αιτητή:

α) για μισθωτό εργαζόμενο, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους
β) για μετόχους ιδιωτικής εταιρείας, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους,
γ) για αυτοτελώς εργαζόμενο, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους
δ) σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στο εξωτερικό από εργασία, σύνταξη, ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή από άλλη πηγή, να προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού,
ε) για διαζευγμένες μητέρες διάταγμα δικαστηρίου στο οποίο να φαίνεται το ποσό της διατροφής που λαμβάνουν ή αποδεικτικά για το ποσό που έλαβαν τον προηγούμενο χρόνο.

11) Πιστοποιητικό Έρευνας Περιουσιακών Στοιχείων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
12) Πιστοποιητικό θανάτου γονέα/ων από το αρχείο θανάτων του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (για φοιτητές που είναι ορφανοί). Αντίγραφα γίνονται δεκτά.
13) Ιατρικό πιστοποιητικό ασθένειας/αναπηρίας φοιτητή από ιατρικό λειτουργό (για περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας/αναπηρίας όπως αυτά καθορίζονται στην αίτηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει:
α. Να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση
β. Να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα στην αγγλική, όταν αυτό είναι αναγκαίο
γ. Οι αιτήσεις που δε θα είναι σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία που ζητούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψιν

ΣΤ. Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων
1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων:
Μέχρι 29 Ιουλίου 2024

2. Υποβολή αιτήσεων:
Ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα www.enavsma.com. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε ειδικά έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

3. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Ανακοινώνονται τηλεφωνικώς ή γραπτώς τα αποτελέσματα μόνο στον/στους επιτυχόντα/επιτυχόντες εντός 30 ημερών από την λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Ζ. Αρμοδιότητα επιλογής των υποτρόφων
1. Αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή των υποτρόφων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Η. Τρόπος και κριτήρια επιλογής υποτρόφων
1. Τρόπος επιλογής υποτρόφων:
Μελέτη των αιτήσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών για τους αιτητές από το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Κριτήρια επιλογής υποτρόφων:
α. Να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα που καθορίστηκαν

β. Προτεραιότητα δίνεται ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας του υπότροφου

Θ. Υποχρεώσεις / Δεσμεύσεις / Δικαιώματα υποτρόφων
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να αποκλείσει ή να εξαιρέσει οποιοδήποτε αιτητή κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, για οποιοδήποτε λόγο.

β. Κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται υποτροφία, υποχρεούται να υπογράψει συμβόλαιο. Σε περίπτωση που η επίδοση του υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν ικανοποιεί τους όρους του συμβολαίου ή ο υπότροφος παρεκκλίνει από το πρόγραμμα και τον κλάδο σπουδών του ή μετεγγράφεται σ’ άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να μειώσει, αναστείλει, διακόψει ή τερματίσει την υποτροφία.

γ. Σε περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της υποτροφίας.

δ. Σε περίπτωση που η συνολική περίοδος των σπουδών υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, η υποτροφία ανανεώνεται από χρόνο σε χρόνο, εφόσον ο υπότροφος εξασφαλίσει ικανοποιητική πρόοδο. Γι’ αυτό οι υπότροφοι υποχρεώνονται να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποιητικό σπουδών των αρμόδιων πανεπιστημιακών Αρχών, στο οποίο να φαίνεται η πρόοδος των σπουδών τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους και σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου και να συνοδεύεται με το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής για το έτος αυτό.

Μέγας Χορηγός