Καταστατικο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ENAVSMA
(Επωνυμία Ιδρύματος)

Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΕΔΡΑ
 

1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΝΑVSMA» με έδρα στον Δήμο Πάφου στην Επαρχία Πάφου.

2. Το Ίδρυμα αποτελεί τη μετεξέλιξη της σκέψης και πρότασης της οικογένειας Μιχαηλίδη η οποία υποστηρίχτηκε από το Round Table 7 Πάφου το 2018 στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών στήριξης της κοινωνίας. Δια της παρούσης, ο όμιλος εταιρειών Thanos Hotels & Resorts και το παράρτημα του σωματείου Round Table Cyprus, Round Table 7 Πάφου συμφωνούν και ιδρύουν το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα «ENAVSMA» (και στο εξής το «Ίδρυμα»).

Άρθρο 2 - ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΕΜΒΛΗΜΑ
 

1. Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα που αποτελείται από το λογότυπο, την ονομασία και την χρονολογία ίδρυσης του.

2. Το έμβλημα του Ιδρύματος αποτελείται από το λογότυπο, την ονομασία και την χρονολογία ίδρυσης του.

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΙ
 

Το Ίδρυμα έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και την επαγγελματική κατάρτιση δια της παροχής και χορήγησης υποτροφιών και άλλων εκπαιδευτικών χορηγιών.

Ειδικότερα, σκοποί του Ιδρύματος είναι:

1. Η παροχή υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητές παγκύπρια και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται σε κάθε νέο κύκλο αιτήσεων.

2. Η ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης παγκύπρια.

Άρθρο 4 - ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
 

Τα μέσα για επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος είναι:

1. Η δημιουργία ταμείου και εξεύρεση οικονομικών πόρων, για τη λειτουργία του ιδρύματος και την παροχή των υποτροφιών.

2. Η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών φιλανθρωπικών εκδηλώσεων με σκοπό τη συλλογή οικονομικών χορηγιών και πόρων που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή εκπαιδευτικών υποτροφιών.

3. Η οργάνωση και διεξαγωγή ετήσιου κύκλου αιτήσεων για υποτροφίες.

4. Η δημιουργία επιτροπών όπου και αν χρειάζεται και στις οποίες θα προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μπορούν να συμμετέχουν μέλη και/ή τρίτα πρόσωπα, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η εξέταση των αιτήσεων για υποτροφίες από τις σχετικές επιτροπές και η χορηγία υποτροφιών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε νέο κύκλο αιτήσεων.

6. Η έκδοση και κοινοποίηση σχετικών εγκυκλίων, ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων εντύπων για σκοπούς προσέλ1cυσης σχετικών αιτήσεων για εκπαιδευτικές υποτροφίες καθώς επίσης και για σκοπούς συλλογής οικονομικών χορηγιών και πόρων.

7. Η συνεργασία με φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, ιδρύματα, σωματεία, ιδιωτικούς φορείς, κρατικούς φορείς, και κρατικές υπηρεσίες με συναφή σκοπούς και/ή δράση.

8. Η διεξαγωγή έκτακτων συνεδριών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για σκοπούς διεξαγωγής των εργασιών του Ιδρύματος.

9. Η συνεργασία και οι επαφές με ανάλογα ιδρύματα και/ή σωματεία εσωτερικού και εξωτερικού για σκοπούς προώθησης του βασικού στόχου το Ιδρύματος.

Άρθρο 5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
 

1. Το Ίδρυμα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) πρόσωπα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, και Μέλος.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Άρθρο 6 - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ.
 

1. Τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τους ιδρυτές του Ιδρύματος. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι οι Ιδρυτές του Ιδρύματος διορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με το τέλος κάθε θητείας.

2. Σε περίπτωση κένωσης οποιαδήποτε θέσης κατά τη θητεία οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα υπόλοιπα μέλη διορίζουν (με ομόφωνη απόφαση τους) νέο πρόσωπο προς αντικατάσταση της κενωθείσας θέσης. Νοείται ότι η παρούσα διάταξη δεν ισχύει σε περίπτωση κένωσης που λαμβάνει χώρα λόγω αυτόματης παύσης κάποιου μέλους του Διοικ:ητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις 5 και 6 κατωτέρω.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται με βάση το ήθος και την προσφορά τους στην κοινωνία και δεν έχουν κατά τη στιγμή του διορισμού τους καμία οικονομική σχέση με το Ίδρυμα, όπως π.χ. σχέση εργοδότη­ εργοδοτουμένου, σχέση προμηθευτή ή είναι ο δικηγόρος ή ο λογιστής του Ιδρύματος.

4. Νοείται ότι δεν μπορούν να φοιτούν στο ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο άτομα με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

5. Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα αυτόματα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Αν το μέλος με πράξεις ή παραλείψεις του οδήγησε σε καταδικαστική απόφαση του Εφόρου ή του Δικαστηρίου εις βάρους του Ιδρύματος.

ii. Αν το μέλος καταδικάστηκε για οπουδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

iii. Αν το μέλος με πράξεις ή παραλείψεις του, κατά την ομόφωνη κρίση των υπολοίπων μερών, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του Ιδρύματος ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.

6. Αν επέλθει η αυτόματη παύση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος δυνάμει του εδαφίου 5(ίί) ανωτέρω (ήτοι αν κάποιο μέλος καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας) τότε τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιου ειδοποιούν τον Γενικό Έφορο, ο οποίος αποφασίζει για τα περαιτέρω με βάση το Άρθρο 32(2) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου. Τα εναπομείναντα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους και να λαμβάνουν έγκυρες και δεσμευτικές αποφάσεις κανονικά.

Άρθρο 7 - ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται κάθε μήνα σε τακτικές συνεδρίες, κατόπιν σύγκλησης από τον Πρόεδρο. Όσες δε φορές παρίσταται ανάγκη σε έκτακτες συνεδριάσεις, κατόπιν σύγκλησης από τον Πρόεδρο ή εάν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτηση η οποία κοινοποιείται σε όλα τα μέλη, στην όποια πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις υπεύθυνα για το Ίδρυμα και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία του και εφαρμόζει το καταστατικό του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που παρίστανται 3 μέλη οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα.

5. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Ιδρύματος και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του Ιδρύματος και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού. Νοείται ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης το μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου δηλώνει το ασυμβίβαστο και αποχωρεί.

6. Για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία φαίνονται οι συμμετέχοντες, οι απόντες και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Τα πρακτικά κοινοποιούνται γραπτώς σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός ευλόγου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 1 μέρα πριν από την επόμενη τακτική συνεδρία.

Άρθρο 8 - ΚΑΘΉΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Ιδρύματος, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας.

2. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοί cησης του Ιδρύματος.

3. Νοείται ότι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.

4. Έκαστο μέλος του Διοι cητικού Συμβουλίου έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:

i. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδρίες του Διοι cητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Ίδρυμα έναντι πάντων και ενώπιον των δικαστηρίων, των κρατικών εν γένει αρχών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, των Οργανισμών Τοπι1cής Αυτοδιοίκησης, Τραπεζών, Δημόσιων Επιχειρήσεων, υπογράφει μετά του Γραμματέα πάντα την ημερήσια διάταξη, τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει μαζί με τον Ταμία όλα τα οικονομικής φύσεως έγγραφα (π.χ. επιταγές, πληρωμές κ.α.).

ii. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται καθ' όλη την έκταση των καθηκόντων του.

iii. Ο Γραμματέας τηρεί όλα τα αρχεία και μητρώα, τα πρακτικά των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου πάσης φύσεως έγγραφα του Ιδρύματος και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

iv. Ο Ταμίας μεριμνά για τα οικονομικά του Ιδρύματος, εισπράττει κάθε έσοδο βάσει αποδείξεων που φέρουν την σφραγίδα του Ιδρύματος, ενεργεί δε για κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων εκδιδομένων μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και σφραγισμένων με την σφραγίδα του Ιδρύματος. Επίσης συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα οικονομι1cής φύσεως έγγραφα (π.χ. επιταγές, πληρωμές).

5. Το παρόν Καταστατικό δύναται να μεταβληθεί με απόφαση του Δικαστηρίου και ενάντια στη θέληση των ιδρυτών, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εάν η μεταβολή αυτή επιβάλλεται για σκοπούς συντήρησης της περιουσίας του Ιδρύματος ή για εκπλήρωση των σκοπών του.

6. Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε από τα απαρτίζοντα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρόσωπα ή σύγκρουσης των συμφερόντων αυτού με αυτά του Ιδρύματος, το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του Γενικού Εφόρου ή οποιουδήποτε προσώπου έχει έννομο συμφέρον, διορίζει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρις ότου αρθεί το σχετικό κώλυμα.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει την υποχρέωση να τηρεί λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Ιδρύματος και να καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

i. λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του ·Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους.

ii. λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού.

iii. λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτό ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

8. Οι λογαριασμοi του Ιδρύματος ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλiου του Ιδρύματος έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή.

10. Δικαιοπραξίες οι οποiες διενεργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εντός των ορiων της εξουσίας του δεσμεύουν το Ίδρυμα.

11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου οφεiλουν να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του περi της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποiησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί.

12. Το Ίδρυμα αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδiκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του.

13. Το Ίδρυμα ευθύνεται έναντι τρiτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλεiψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους εiχαν ανατεθεί.

14. Το Ίδρυμα μπορεi, εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, ζητεi από το υπαίτιο ή τα υπαiτια φυσικά πρόσωπα για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεi.

Άρθρο 9 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ)
 

1. Η περιουσiα του Ιδρύματος καταγράφεται στο παράρτημα του παρόντος Καταστατικού και επικαιροποιεiται ανά έτος στους Οικονομικούς λογαριασμούς του.

2. Η αρχική περιουσία που αποδiδεται στο Ίδρυμα καταγράφεται στην Ιδρυτική πράξη.

3. Για την διαχεiριση της περιουσiας του Ιδρύματος εφαρμοζονται οι διατάξεις του περi Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμου. Η περιουσiα του Ιδρύματος δεν μπορεί να επενδυθεί.

4. Τα χρηματικά διαθέσιμα κατατiθενται σε Κυπριακά Τραπεζικά Ιδρύματα.

Άρθρο 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος οφείλει να συμμορφώνονται και να εφαρμόζει τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί. Επομένως κανένα έσοδο δεν παραλαμβάνεται αν δεν είναι γνωστή η πηγή προέλευσης τούτου και αν δεν διαπιστώνεται ότι προέρχεται από νόμιμη πηγή και με νόμιμο τρόπο.

2. Χωρίς περιορισμό του πιο πάνω, οι πηγές εσόδων του Ιδρύματος είναι:

i. Δωρεές από επώνυμους δωρητές, οι οποίες κατατίθενται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Ίδρυμα
ii. Έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Εράνους (με βάση την σχετική Νομοθεσία)
• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
• Χορηγίες για τη διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων
• Εκδηλώσεις

3. Χωρίς περιορισμό της διάταξης 1 του παρόντος άρθρου, το Ίδρυμα γνωρίζει τους επωφελούμενους του και τηρεί αρχείο επωφελούμενων στο οποίο σημειώνονται η βοήθεια που τους έχει παραχωρηθεί.

4. Χωρίς περιορισμό της διάταξης 1 του παρόντος άρθρου, το Ίδρυμα χρησιμοποιεί κριτήρια που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για να παραχωρήσει υποτροφίες ή άλλη οικονομική βοήθεια.

5. Χωρίς περιορισμό της διάταξης 1 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που υπάρχουν συναλλαγές με το εξωτερικό, αυτές γίνονται μέσω του Κυπριακού Τραπεζικού συστήματος.

Άρθρο 11 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
 

1. Ο έλεγχος των λογαριασμών και η εποπτεία του Ιδρύματος αναφορικά με την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Ιδρύματος για κάθε έτος θα γίνεται ως ακολούθως: ο ταμίας θα παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τρίμηνες καταστάσεις λογαριασμών σε συνεννόηση με ανεξάρτητο εγκεκριμένο λογιστή.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα ετοιμάζονται από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή και θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το οικονομικό έτος του Ιδρύματος αρχίζει από 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους.

4. Νοείται ότι υπάρχουν γραπτές πολιτικές και διαδικασίες λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης, και τηρούνται λογιστικά βιβλία. Νοείται επίσης ότι λαμβάνονται και δίνονται πάντα αποδείξεις και τιμολόγια και να φυλάσσονται τα αντίγραφα.

Άρθρο 12 - ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
 

Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί το μητρώο πραγματικών δικαιούχων του Ιδρύματος στον τύπο που προνοείται στο άρθρο 61(Β) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Οδηγίας Κ.Δ.Π.119/2021.

Άρθρο 13 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
 

1. Το Ίδρυμα διαλύεται με απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος ή του Γενικού Εφόρου, εάν:

i. Ο σκοπός του εκπληρώθηκε ή απέβη ανέφικτος

ii. λόγω αδράνειας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, περιλαμβανομένης της μη σύγκλησης ή μη πραγματοποίησης των απαιτούμενων από το καταστατικό συνεδριών του διοικητικού συμβουλίου ή/και της μη υποβολής ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών, συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού αυτού·

iii. έχει παρεκκλίνει από το σκοπό του ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του έχουν αποβεί παράνομα.

2. Για να ληφθεί απόφαση διάλυσης του Ιδρύματος ή αλλαγής των σκοπών ή αλλαγής του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) αποφασίζει να αποταθεί στο Δικαστήριο, κοινοποιώντας ταυτόχρονα την απόφαση του στον Έφορο.

Άρθρο 14 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ
 

1. Στην περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, ξεκινά από το Διοικητικό Συμβούλιο η διαδικασία εκκαθάρισης, κατά την οποία εξοφλούνται όλα τα χρέη του Ιδρύματος (εάν υπάρχουν).

2. Μετά την εκκαθάριση, η περιουσία του Ιδρύματος που θα απομείνει θα περιέλθει στη Δημοκρατία, η οποία, με την περιουσία αυτή, οφείλει να εξυπηρετήσει το σκοπό του ιδρύματος ή άλλο συναφή σκοπό.

3. Κανένα μέρος της περιουσίας του Ιδρύματος δεν μπορεί να επιστρέψει στους Ιδρυτές του.

Άρθρο 15 - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

1. Για την εργοδότηση προσωπικού από το Ίδρυμα τηρούνται όλοι οι Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, την Φορολογία κ.τ.λ.

2. Δεν μπορεί να εργοδοτηθεί από το Ίδρυμα άτομο που έχει συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

3. Το Ίδρυμα τηρεί αρχείο του προσωπικού του στο οποίο φαίνονται οι αμοιβές και η ημερομηνία έναρξης ή λήξης της εργοδότησης του εκάστοτε εργοδοτούμενου.

Άρθρο 16 - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 

1. Το Ίδρυμα ενδέχεται να συνάψει γραπτές συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες που συναλλάσσονται για προσφορά υπηρεσιών προς το Ίδρυμα σε σχέση με τους σκοπούς του. Η αξία των εν λόγω υπηρεσιών ενδέχεται να ανέρχεται σε ποσά μεγαλύτερα των €1000 ετησίως.

2. Σε περίπτωση που οι συνεργάτες του Ιδρύματος χρησιμοποιούνται για διανομή οικονομικής ή άλλη βοήθειας, η συμφωνία περιλαμβάνει και όρους που προστατεύουν από ενέργειες απόσπασης των χρημάτων για ίδιους σκοπούς ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

3. Τηρείται αρχείο συνεργατών καθώς και των ποσών της συναλλαγής.

4. Συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στο Ίδρυμα.

Άρθρο 17 - ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 

Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και 2018 (104 (1)/2017 και 76 (Ι)/2018) και των υπ' αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.

Μέγας Χορηγός